Wednesday, June 3, 2015
Lewis R. Slaton Courthouse, Atlanta, Georgia